Společnost WC Servis s.r.o. se sídlem Duhová 1013, 293 06 Kosmonosy, IČO 24794503, je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 174836 (dále jako „správce“). Tato společnost je správcem osobních údajů zákazníků a nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jako „nařízení“).

Kontaktní údaje společnosti WC Servis s.r.o. jsou následující:

Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje zákazníka a údaje nezbytné pro plnění smlouvy a zkvalitňování služeb, které mu zákazník poskytl nebo které správce získal na základě plnění objednávky zákazníka. Zejména pak správce zpracovává tyto osobní údaje zákazníka: jméno, příjmení, bydliště, emailová adresa, telefon.

Důvodem pro zpracování osobních údajů zákazníka je vyřízení objednávky zákazníka a výkon práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy mezi zákazníkem a správcem, dále zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových a reklamních aktivit vůči zákazníkovi a získávání informací o spokojenosti zákazníka se zbožím, či službami pro zkvalitnění služeb poskytovaných tímto správcem.

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

Dalšími příjemci a zpracovateli osobních údajů zákazníka budou osoby zajišťující marketingové, provozní a internetové služby pro správce, osoby podílející se na dodání zboží, či služeb zákazníkovi a na realizaci jeho plateb na základě uzavřené smlouvy a osoby analyzující údaje získané z dotazníků spokojenosti zákazníků. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje zákazníka do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Údaje zákazníka bude správce oprávněn mít uložené a používat je pouze:

Pokud si to bude zákazník přát, má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat, a to písemnou formou s vlastnoručním podpisem zaslaným na adresu: WC Servis s.r.o. se sídlem Duhová 1013, 293 06 Kosmonosy, nebo elektronicky, odesláním tohoto odvolání souhlasu z emailové adresy zde uvedené na emailovou adresu: info@wcservis.cz, jakož i osobně na adrese správce WC Servis s.r.o. se sídlem Duhová 1013, 293 06 Kosmonosy.

V případě, že zpracování osobních údajů zákazníka provádí správce z důvodu plnění předmětu smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a správcem, není zákazník povinen poskytnout osobní údaje správci, poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro plnění předmětu takové smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů zákazníka není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

Za podmínek stanovených v nařízení má zákazník právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz svých osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, právo na přenositelnost svých osobních údajů a právo podat proti správci stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Správce provedl veškerá nutná technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů zákazníků v souladu s právními předpisy, zejména:

V případě, že je nutné poskytnout správci souhlas se zpracováním osobních údajů zákazníka, souhlasí zákazník zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře na webových stránkách správce s podmínkami zpracování a uchování svých osobních údajů uvedených v tomto dokumentu a potvrzuje tak, že byl s těmito podmínkami seznámen.

Poskytuji souhlas se zpracováním mých osobních údajů ve shora uvedeném smyslu, resp. potvrzuji, že jsem se seznámil/a s výše uvedenými informacemi.